Mint

Mint

NFT

Mint là chuỗi khối L2 cho NFTs được cung cấp bởi NFTScan Labs

Start:

Jan 10, 2024 00:00:00

Ended:

Jan 10, 2024 00:00:00

0 Likes 0 Dislikes

Chi tiết dự án

Chi tiết dự án
Thông tin gọi vốn, lịch mở bán
Thông Tin Gọi Vốn Public Sale
Thể loại:

NFT

Link mở bán:

Click here

Đánh giá:

Giá Các Vòng Gọi Vốn
Mạng Xã Hội
Giới Thiệu Về Mint

Mint là gì?

Mint is the L2 blockchain for NFTs. Powered by NFTScan Labs.

Các tính năng của Mint

Lộ trình phát triển

Đội ngũ dự án

Phân Bổ Token Của Mint